phone icon Tovar si môžete objednať aj telefonicky na čísle 02 / 4564 8292

Predajňa otvorená: Pon., Str., Štv.: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 Uto., Pia.: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00

Obchodné podmienky

Fakturačné údaje
HAKL SK, s.r.o.
Vajnorská cesta 6
90028 Ivanka pri Dunaji

IČO: 35723858
DIČ: 2021302360
IČ DPH: SK2021302360

Predajňa:
HAKL SK, s.r.o.
Vajnorská cesta 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 

Uzavretie zmluvy
 • Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov uvedených v objednávkovom formulári predávajúceho a ich potvrdenie kupujúcim. 
 • Kupujúci potvrdením záväznej objednávky akceptuje Obchodné podmienky predávajúceho pre dodávku tovaru. 
 • Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke z ponuky predávajúceho. 
 • Predávajúci je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení; objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup. 
 • Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia Obchodnými podmienkami, ako aj osobitnými ustanoveniami o elektronických komunikáciách v Občianskom zákonníku a v Obchodnom zákonníku Slovenskej republiky.
Dodanie tovaru
 • Dodacie a Platobné podmienky si kupujúci zvolí vo formulári, kde je po vyšpecifikovaní zobrazená aj cena za zvolené služby. 
 • Doba dodania tovaru je závislá od modelu objednaného výrobku. 
 • Kupujúci nie je povinný prebrať poškodený tovar (obal výrobku) od zasielateľskej spoločnosti. 
 • V prípade, že tak urobí, je nutné vyplniť reklamačný formulár o poškodení zásielky, ktorý poskytne kuriér.  Bez potvrdeného formulára od zasielateľskej spoločnosti kupujúci preberá  zodpovednosť za poškodený tovar.
 • Tovar si môže kupujúci zaplatiť a vyzdvihnúť aj osobne v prevádzke predávajúceho. Adresa a otváracie hodiny sú zobrazené v kontaktných údajoch.
Záruka výrobku
 • Na všetok tovar sa vzťahuje minimálna zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. 
 • Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky výrobku. 
 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci. 
 • Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady za predpokladu, že boli dodržané všetky záručné podmienky uvedené v záručnom liste a v návode na obsluhu.
Reklamačný poriadok
 • V prípade reklamácie výrobku v záručnej alebo pozáručnej dobe kupujúci túto skutočnosť oznámi telefonicky na servisný dispečing, ktorý bezodkladne zaháji riešenie reklamácie. Kontaktné údaje sa nachádzajú v záručnom liste výrobku. 
 • Bližšie informácie ohľadom servisných stredísk nájdete na stránkach www.hakl.sk/servisne-strediska
 • S cieľom zabezpečenia jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií uplatnených spotrebiteľmi ako kupujúcimi bol vydaný Reklamačný poriadok. Všetky ustanovenia je možné stiahnuť tu: << Reklamačný poriadok >>
Odstúpenie od zmluvy
 • Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • Kupujúci je povinný nahradiť predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).
 • V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť zmluvu, musí tak učiniť písomnou formou e-mailom, alebo listom a doručiť ho na uvedenú  kontaktnú adresu predávajúceho.
 • Kupujúci je povinný pri zrušení zmluvy uviesť nasledovné údaje: číslo objednávky, dátum objednávky, názov firmy alebo meno a priezvisko,  názov tovaru, počet a číslo účtu pre vrátenie platby.
 • Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.


Právny vzťah neupravený  Obchodnými podmienkami sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike.