phone icon Tovar si môžete objednať aj telefonicky na čísle 02 / 4564 8292

Predajňa otvorená: Pon., Str., Štv.: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 Uto., Pia.: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00

Reklamačný poriadok

Vrátenie tovaru

Kúpili ste si výrobok v e-shope HAKLOBCHOD.sk Môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia. K e-shopovým objednávkam patria aj nákupy, ktoré ste uskutočnili online a vyzdvihli ste si ich v predajni.  

Ako vrátiť tovar kúpený v e-shope?

- Vráťte výrobok do pôvodného stavu, aby sme vám mohli vrátiť úplnú kúpnu cenu. Spolu s výrobkom nezabudnite priložiť pri vrátení aj všetko príslušenstvo a doklady (záručný list, návod). 
- Tovar starostlivo zabaľte do pôvodného a neporušeného obalu.
- Do balíka vložte vyplnený vytlačený formulár o odstúpení od zmluvy spolu s originálom predajného dokladu – účtenky (faktúry). 

- Tovar pošlite najneskôr do 14 dní od prevzatia na túto adresu (balík neposielajte na dobierku):

HAKL SK
Vajnorská 6
900 28 Ivanka pri Dunaji
hakl@haklobchod.sk
00421 2 456 482 92

- Alebo tovar najneskôr do 14 dní od prevzatia prineste osobne spolu s dokladom o kúpe do predajne HAKL SK
- Peniaze za tovar vám budú vrátené do 14 dní na Váš bankový účet, vrátenie peňazí v hotovosti nie je možné. 
- Náklady spojené s vrátením tovaru, prípadne poškodené alebo chýbajúce veci budú odpočítané od kúpnej ceny. 

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia
S cieľom zabezpečenia jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií uplatnených spotrebiteľmi ako kupujúcimi sa vydáva tento „Reklamačný poriadok“. Reklamačný poriadok upravuje postup pri vybavovaní reklamácií pri výrobkov vyrábaných alebo dodávaných spoločnosťou HAKL SK Magda Haklová
(ďalej len „HAKL SK“). 

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje len na výrobky uvedené v ponuke HAKL SK. Tento reklamačný poriadok neupravuje predaj výrobkov vyrobených na zákazku podľa zvláštnych požiadaviek spotrebiteľa a predaj poškodených a použitých výrobkov.


2. Definícia pojmov
Spotrebiteľská kúpna zmluva – kúpna zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane HAKL SK, spol. s r.o. a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah predávajúcim (HAKL) vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy. 
Spotrebiteľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Záručný list – písomné potvrdenie o dohodnutej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú do určenej alebo dojednanej doby od splnenia, alebo o zodpovednosti podľa prísnejších zásad.
Záručná doba – doba stanovená zákonom alebo určená predávajúcim, počas ktorej predávajúci zodpovedá za vady.
Reklamácia – uplatnenie práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu uplatniť si u predávajúceho.
Vada výrobku – výrobok sa považuje za vadný, ak nezaručuje bezpečnosť jeho použitia, ktorú možno od neho odôvodnene očakávať, najmä vzhľadom na:
Výrobok sa ďalej považuje za vadný, ak nemá akosť a úžitkové vlastnosti predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre výrobok takého druhu obvyklé, ak nezodpovedá požiadavkám, právnym predpisom a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo pre ktorý sa výrobok obvykle používa.
Ostatné vady – výrobok nebol dodaný v určenom zodpovedajúcom množstve, výrobok bol dodaný v inom ako množstve požadovanom spotrebiteľom, nesprávne údaje na dokladoch k výrobku, dodanie  iného ako požadovaného výrobku.
Výrobok – každá hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu. Za výrobok sa považuje aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci.

Reklamačný poriadok sa vydáva v nasledovnom znení:
Článok I
Povinnosti predávajúceho pri dodaní tovaru
1.    HAKL SK ako dodávateľ tovaru  je povinný dodať predmet kúpy v kvalite, ktorá je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaný výrobok má akosť a úžitkové vlastnosti predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre výrobok takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo pre ktorý sa výrobok obvykle používa.

Článok II
Zodpovednosť predávajúceho

1.    HAKL SK zodpovedá za vady výrobku, ktoré má predmet kúpy pri jeho prevzatí spotrebiteľom a spotrebiteľ ich uplatnil počas záručnej doby. HAKL SK ďalej zodpovedá za to, že predmet kúpy má po dobu záručnej doby dohodnuté vlastnosti a vlastnosti podľa všetkej dokumentácie, ktorá bola alebo mala byť použitá pri výrobe predmetu kúpy, ako aj že predmet kúpy má po túto dobu vlastnosti obvyklé.

2.    HAKL SK ďalej zodpovedá za ostatné vady. Spotrebiteľ je povinný všetky dodané výrobky prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodanými výrobkami a výrobkami uvedenými na sprievodných dokladoch je spotrebiteľ povinný oznámiť do 3 dní po prevzatí dodávky spoločnosti HAKL SK. Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú. 

3.    Záručná doba na vady výrobku je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom, alebo prepravnou službou a predlžuje sa presne o dobu od uplatnenia reklamácie až do doby, keď bol spotrebiteľ po skončení opravy povinný tovar prevziať. Ak nie je reklamácia vadného výrobku, za ktorú HAKL SK zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak bola reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia nového tovaru.

4.    HAKL nezodpovedá za vady výrobkov, ak:
 1. bola vada spôsobená užívaním predmetu kúpy v rozpore s dodaným záručným listom, návodom na obsluhu a návodom na montáž
 2. vada vznikla neodbornou inštaláciou, zlou obsluhou alebo nedostatočnou údržbou, alebo ich dôsledkom
 3. vada vznikla v dôsledku opotrebenia tovaru pri jeho bežnom užívaní alebo v dôsledku nadmerného užívania
 4. vada bola zjavne zapríčinená úmyselným poškodením tovaru
 5. vada vznikla živelnou pohromou alebo jej následkom
 6. vada vznikla pri alebo následkom neodbornej montáže alebo ak bola montáž vykonaná osobou, ktorá nemá oprávnenie k vykonaniu montáže predmetu kúpy
Článok III
Uplatnenie záruky za vady výrobku v záručnej dobe

1.    Ak spotrebiteľ zistí u zakúpeného výrobku vadu v záručnej dobe, má právo túto vadu reklamovať. 

2.    Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu buď ústne oznámením vady, buď písomne dopisom zaslaným na ktorúkoľvek prevádzku HAKL SK alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke HAKL SK. HAKL je povinný zabezpečiť aby bol v týchto prevádzkarniach po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovať reklamácie.

3.    Ak je v záručnom liste uvedený aj iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu u tohto podnikateľa. Zoznam zmluvných servisných partnerov tvorí prílohu tohto reklamačného poriadku.

4.    Na uplatnenie reklamácie musí spotrebiteľ predložiť nasledovné:
 1. doklad o zakúpení výrobku (blok z registračnej pokladnice alebo faktúru v prípade zaslania výrobku dobierkou alebo prepravnou spoločnosťou), len v prípade, ak boli naplnené podmienky na odstúpenie spotrebiteľa od spotrebiteľskej zmluvy a spotrebiteľ požaduje vrátenie kúpnej ceny
 2. riadne vyplnený záručný list potvrdený predajňou, ktorá tovar predala a s uvedeným dátumom predaja a sériovým číslom výrobku
 3. reklamovaný výrobok. Výrobok nemusí byť v pôvodnom balení

5.    Zamestnanec reklamačného oddelenia je povinný reklamáciu pri jej prevzatí riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. K prijatej reklamácii je povinný vystaviť spotrebiteľovi doklad s uvedením dátumu, kedy bola reklamácia uplatnená, druh reklamovaného výrobku a spôsob vybavenia reklamácie. Tento doklad slúži zároveň ako doklad k jeho vyzdvihnutiu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.    Záruka na vady výrobku zaniká:

7.    Spôsoby vybavenia reklamácii:
 1. ak ide o odstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ právo aby bola táto bezplatne, včas a riadne odstránená
 2. spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len súčasti veci výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady, o čom rozhoduje vedúci manažér obchodného úseku pre každý prípad samostatne na základe odhadovaných nákladov
 3. HAKL SK môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za bezvadný o čom rozhoduje vedúci manažér obchodného úseku pre každý prípad samostatne na základe odhadovaných nákladov,
 4. ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku, má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo právo od spotrebiteľskej zmluvy odstúpiť a HAKL mu je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu výrobku. Právo výberu možnosti má spotrebiteľ
 5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu výrobku, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku podľa charakteru vady
 6. ak ide o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať, má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo právo od spotrebiteľskej zmluvy odstúpiť a HAKL mu je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu výrobku. Právo výberu možnosti má spotrebiteľ
 7. rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného výrobku nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie

8.    V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol výrobok po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie výrobku, HAKL SK postupuje nasledovne:
Článok IV
Vady výrobkov po uplynutí záručnej doby

 
 1. Vady  výrobkov, ktorým uplynula záručná doba sa považujú za opravy. 
 2. HAKL vo svojich prevádzkach vykonáva aj opravy svojich výrobkov. HAKL má vybudovanú sieť zmluvných partnerov, ktorý vykonávajú opravy výrobkov, ktorých kontaktné údaje na požiadanie oznámi spotrebiteľovi.
 3. Pri prijatí výrobku na opravu vypíše pracovník preberajúci opravu doklad potvrdzujúci prevzatie výrobku do opravy, v ktorom uvedie dátum prijatia výrobku do opravy, typ výrobku, predpokladaný dátum vybavenia opravy a predpokladanú cenu opravy. 
 4. Ak sa počas opravy výrobku zistí, že ceny opravy presiahne odhadovanú cenu o viac ako 10 % kontaktuje zamestnanec reklamačného oddelenia zákazníka a v oprave pokračuje až po tom, ak zákazník písomné alebo ústne zvýšenie ceny odsúhlasí.