phone icon Tovar si môžete objednať aj telefonicky na čísle 02 / 4564 8292

Predajňa otvorená: Pon., Str., Štv.: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 Uto., Pia.: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00

Podmienky spracúvania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich zahrnutie do databázy v rámci web stránky spojenej s činnosťou nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru, vybavovania reklamácií a riešenia poistných udalostí. Osobné údaje  nie sú využívané pre marketingové účely.
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35723858 DIČ: 2021302360, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.15203/B, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
 2. Užívateľ  podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou a tovarom, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.). Osobné údaje Poskytovateľ nevyužíva pre potreby vlastného marketingu na zasielanie informácií o produktoch elektronickými prostriedkami  (e-mail, sms). 
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a tovaru a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov
 4. Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia (tretia osoba):
  Prepravná spoločnosť:
  Geis SK s.r.o. Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428, IČ DPH: SK2020452687, 
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vložka č.2083/S

  Prepravná spoločnosť:
  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o, Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, 
  IČO: 36624942, IČ DPH:  SK2021797140, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici   vložka č. 9084/S, oddiel: Sro

  Záručný a pozáručný servis:
  HA-KL s.r.o. Vajnorská cesta 6, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 17323525 DRČ: SK2020352488, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 1392/B
 5. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo krádežou. Z tohto dôvodu sa Poskytovateľ riadi nasledovným:

  a) Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
  b) Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ;
  c) Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu;
  d) Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania;
  e) Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom;
  f) Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci;
 7. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
 8. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
Spracované:
Dňa 1.5.2018   v Ivanke pri Dunaji
 
Dušan Hakl
riaditeľ